نتایج داوری مقالات سیزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

نتایج داوری مقالات سیزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

برای مشاهده فهرست مقالات پذیرفته شده جهت چاپ در مجموعه مقالات سیزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت اینجا را کلیک نمایید؛ بدیهی است مقالاتی که در فهرست فوق قرار ندارند مورد پذیرش قرار نگرفته اند.
برای مشاهده فهرست مقالات پذیرفته شده جهت ارائه پوستری در سیزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت اینجا را کلیک نمایید.
برای مشاهده فهرست مقالات پذیرفته شده جهت ارائه شفاهی در سیزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت اینجا را کلیک نمایید.
# مقالاتی که در فهرست اول (چاپ) قرار دارند اما در فهرست ارائه شفاهی و پوستری قرار ندارند 
صرفاً جهت چاپ در مجموعه مقالات سیزدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت پذیرفته شده‌اند.

دیدگاه جدیدی بگذارید